G-2P0JQRB61P

Písně nového zpěvníku

Písně nového zpěvníku jsou řazeny podle osnovy, jejímž stěžejním tématem je bohoslužba. Stejně jsou řazeny i texty modliteb nebo vyznání.
Kliknutím na příslušnou kapitolu otevřete tuto část zpěvníku s písněmi.

Upozorňujeme, že tyto náhledy slouží pouze pro vlastní potřebu a k případnému dalšímu užití je třeba uzavřít licenční smlouvu s nositeli autorských práv.

 

Bohoslužba v bibli (1–241)

Výzva ke zpěvu není sice součástí Desatera, ale na mnohých jiných místech Bible, v ústech mnoha svědků víry zní: „Zpívejte Hospodinu píseň novou“, volejte, hlučte, jásejte, Bůh vás slyší. Chceme následovat tuto výzvu a připojit se k hlasům žalmů i dalších biblických zpěvů v jejich pestrosti a vyzpívat chvály, díky, prosby, ale i nářky či žal. Písní můžeme vyznávat, zvěstovat i připomínat a vyprávět. Také skrze zpěv tvoříme společenství víry v Boha Stvořitele, Ježíše Krista Spasitele a Ducha svatého Posvětitele, společenství víry, které napříč staletími trvá a připojuje se tak svým hlasem i k zástupům pějícím na nebesích.

Žalmy (1–193)

Ostatní starozákonní zpěvy (194–200)

Novozákonní zpěvy (201–227)

Biblické příběhy a vyprávění (228–241)

 

Bohoslužba ve společenství církve (242–430)

O každém jednotlivci Pán Bůh dobře ví. Evangelium blízkosti Božího království je však zvěstováno ve společenství církve. Shromážděný lid naslouchá Božímu slovu, slaví křest a večeři Páně, vzývá Boha, přiznává viny, prosí o odpuštění, vyznává víru, přimlouvá se za druhé, přijímá požehnání. Jsme zváni na místo, kde „je stále přítomna tvoje sláva“ mezi námi.

Pořady bohoslužeb

Vstup, otevření a ztišení (242–253)

Vzývání (254–276)

Chvála a dík (277–301)

Zvěstování Božího slova (302–319)

Vyznání vin a přijetí odpuštění (320–338)

Vyznání víry (339–349)

Křest a připomínka křtu (350–357)

Večeře Páně (358–384)

Prosby a přímluvy (vč. Modlitby Páně) (385–407)

Poslání a požehnání (408–430)

 

Bohoslužba během církevního roku (431–620)

Jak slavné jsou příběhy Boží záchrany! Po celý rok – a opakovaně znovu a znovu stojí Boží lid uprostřed děje, který připomíná i nabízí velké skutky Boží. V Kristu Bůh sestoupil jako dítě do světa, odsouzen lidmi zemřel na kříži, třetího dne vstal a zve svou církev k následování. „Vítězi k poctě zpívejme!“ Na této cestě nás od počátku provázejí ti, kteří svou víru již v dějinách dosvědčili, i ti, kteří přijdou po nás. Vyznání důvěry v Trojjediného Boha nás všechny spojuje přes meze času.

Advent (431–457)

Vánoce (458–499)

Zjevení Páně (500–509)

Postní doba a pašije (510–532)

Velikonoce (533–563)

Nanebevstoupení (564–567)

Seslání Ducha svatého (568–585)

Trojice (586–590)

Díkčinění (591–599)

Závěr církevního roku, soud a druhý příchod (600–615)

Starý a nový rok (616–620)

 

Bohoslužba všedního dne (621–683)

Člověk nežije jen velkými slavnostmi, není také možno stále být ve společenství. Momenty, kdy lze víru projevit, opřít se o ní, požádat o Boží blízkost, jsou často i velmi malé, všední, rychle ubíhající životem. Také písně pravidelně, denně užívané mohou provázet život křesťana. „Vše dobré, co máme a co dostáváme, tys nám, Bože dal. Přijmi píseň chval.“ 

Ráno (621–641)

U stolu (642–650)

Večer a noc (651–667)

Na cestě (668–675)

V práci a ve službě (676–683)

 

Bohoslužba na cestě životem (684–746)

Snad nejtěsněji vždy býval a je člověk s písní spojen ve chvílích osobní modlitby, „v bouřích žití vezdejšího“. Těžkosti života, obtíže vzájemných vztahů, nemoc či smrt jsou nejen mezním a přitom častým prostorem našich zkušeností, ale také příležitostí k vyjádření osobních pocitů, proseb, doufání i jistoty naděje. Jak užitečné je znát písně zpaměti.

Vztahy a společenství (684–693)

Víra a důvěra (694–721)

Těžkosti života (722–734)

Smrt a věčný život (735–746)

 

Bohoslužba ve světě (747–789)

Jen se rozhlédněte kolem. Uvidíte stvoření nádherné i to porušené. Potkáte společenství plná respektu a vzájemnosti, ale zároveň narazíte i na rozbroje neuvěřitelných rozměrů. Když klopíme zrak, s dychtivostí a pokorou usilujeme o nápravu, když výhled víry nekončí obzorem času a našich vlastních zkušeností, vždy smíme pozvednout hlas k písni. „Nový den svítá…“

Domov a svět (747–752)

Odpovědnost za stvoření (753–758)

Jednota Božího lidu (759–769)

Naděje Božího království (770–789)

Kam dál?