M. Esterle: tři prosby při otevírání nového zpěvníku

Přečtěte si vzkaz Míly Esterleho, který dlouhá léta vedl pracovní skupinu, jež zpěvník připravovala. Tyto tři prosby plánoval pronést na slavnostním uvedení zpěvníku v listopadu 2021. To bylo kvůli pandemii odloženo, proto jim dáváme prostor tady.

M. Esterle: tři prosby při otevírání nového zpěvníku
M. Esterle: tři prosby při otevírání nového zpěvníku

Vážené sestry, vážení bratři,

v životě každé církve a tím spíše evangelické, je přijetí nového zpěvníku závažnou a významnou událostí. Dotýká se totiž velmi niterně každého věřícího, který je v církvi po delší dobu zakotven a je pravidelným účastníkem bohoslužeb. Každý z nás několikrát v neděli či také v týdnu otevírá zpěvník a hledá písně, které ho provázejí životem. Ve zpěvu pak vyjadřujeme své zápasy víry, své naděje, svá vyznání, ale také své kořeny, svá spočinutí na pevných bodech. Zpěv se dotýká nejen našeho rozumu, ale i citů a pocitů, estetických a emocionálních prožitků v životě jednotlivce i společenství. Proto může být také otevření nového zpěvníku také vyrušením ze zaběhnutých stereotypů, může se stát překvapujícím momentem při objevování změn a novot, které nový zpěvník přináší.

Jsme-li však církví živou, kráčející a hledající způsoby vyznání pro nové generace a novou dobu, musíme se pokoušet vyrušit se ze zaběhnutého klidu a zkoušet řadu dlouho používaných vyznání formulovat nově, hledat novou řeč i nové hudební vyjádření. Tak to dělali naši předchůdci ve víře, tak to dělala Jednota bratrská a všichni naši úctyhodní předchůdci a vyznavači. Proto se tento nový zpěvník, který dnes poprvé spolu otevíráme, snaží hledět více do budoucnosti než do minulosti při hlubokém ocenění pokladu, který nám naši otcové v písních zanechali. Hleďme proto všichni spolu s novým zpěvníkem do dob budoucích a nenechme se zaskočit tím, že všechno není jako v dobách minulých.

Jsme církví nesmírně širokou a rozmanitou ve způsobech zbožnosti různých sborů či menších společenství. Ti nejtradičnější a ortodoxní i ti nejliberálnější a nejmodernější tvoří jednu církev, která by si měla umět navzájem rozumět a naslouchat si. Každá z charakteristických skupin věřících má také svůj charakteristický písňový styl a repertoár. Je nesmírně obtížné obsáhnout celou šíři a spektrum vyznavačských proudů a pokusit se je včlenit do jediné společné bohoslužebné knihy – do nového zpěvníku. Také proto byla tvůrčí skupina (či komise) pro nový zpěvník tvořena velmi různorodými členy, abychom se pokusili obsáhnout a zahrnout do úvah a hledání všechny způsoby vyznávání naší církve. Velmi bytostně jsme při tom zažívali, jak je někdy obtížné nacházet společnou řeč a po dlouhá léta jsme se učili vzájemnému respektu a toleranci. Díky Pánu Bohu se to podařilo a mohli jsme společně dílo dokončit. Stejně, jako pro všechny tvůrce nového zpěvníku, se může stát pro sestry a bratry, kteří ho budou brát do rukou, jeho obsah školou tolerance, vzájemné úcty a uznání jednoty v různosti. Buďme připraveni na to, že každý z nás si bude nalézat jiné písně svému srdci blízké.

Máme před sebou zpěvník, který se poměrně výrazně odlišuje od svých předchůdců. Při poctivém zhodnocení a využití materiálu ze současného EZ jsme ocenili hodnotu a zásadní přínos jeho autorů v čele s manželi Horkými. Zároveň jsme také si také uvědomili jeho omezení a cítili nutnost rozšířit spektrum použitých hudebních i básnických forem, otevřít se moderním muzikantským proudům a pokusit se postihnout bohatství vyznavačských způsobů v písních i nepísňových formách. Už na první pohled do stránek nového zpěvníku bude zřejmé, že se písně navzájem často a výrazně liší ve své podobě, zápisu, charakteristice. Budeme konfrontováni s řadou nových prvků, které nepůjdou použít jednoduše rovnou na první pokus, ale budeme se muset do nich hlouběji zahledět a učit se jim porozumět. V době, kdy moderní společnost snaží nabízet co nejjednodušší instantní způsob použití nových produktů, je to velmi ošemetný nárok a odvážný krok. Budeme se muset učit a bude to stát vždycky určitou námahu. Prosím vás všechny o trpělivost, s níž se z každé dobře uchopené písně může stát perla krásného vyznání, jen to nepůjde někdy snadno a hned.

Tolik tedy moje tři prosby při otevírání nového zpěvníku, pohled do budoucnosti, vzájemná tolerance a ochota se učit. A nakonec veliký dík. To, co vydrželi kolegové z tvůrčí komise, není jen obyčejná vytrvalost, je to neuvěřitelný běh na velmi dlouhou trať, obrovské množství zaujetí, radostné i rutinní práce. Pustili jsme se hluboko a to trvá dlouho. Děkuji všem členům komise za to, že to nevzdali a děkuji s chvalozpěvem Žalmu 31 svému Pánu, že nás podržel a dal nám sílu vše dokončit: Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, hanby ať se nedožiji, když tebe vzývám.

Kéž nový zpěvník smí být nositelem mnohého požehnání pro každého z vás.                

Miloslav Esterle, předseda tvůrčí skupiny pro nový zpěvník

Kam dál?